Podcast ja asia­kas­läh­töi­nen si­säl­tö­mark­ki­noin­ti, osa 1
10 hy­vää syy­tä hyö­dyn­tää podcas­tia yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­vies­tin­näs­sä


Asia­kas­läh­töi­sen si­säl­tö­mark­ki­noin­nin mer­ki­tys on ym­mär­ret­ty hy­vin yri­tyk­sis­sä. Podcas­teis­ta tun­tu­vat ko­hi­se­van kaik­ki. Jos ha­luat tie­tää, mik­si näi­den kah­den yh­dis­tä­mi­nen voi­si olla yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kan­nal­ta san­gen jär­ke­vä toi­men­pi­de, jat­ka ih­mees­sä lu­ke­mis­ta!

 

Si­säl­tö­mark­ki­noin­nin hu­na­ja­purk­kil­la on tun­gos­ta  

Yri­tyk­sis­sä ym­mär­re­tään, mik­si asia­kas­läh­töi­nen si­säl­tö­mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää: tuot­ta­mal­la koh­de­ryh­mäl­le ai­dos­ti hyö­dyl­lis­tä si­säl­töä ra­ken­ne­taan brän­diä ja si­tou­te­taan asiak­kai­ta – sekä ge­ne­roi­daan hi­moit­tu­ja lii­de­jä. Yri­tyk­set tuot­ta­vat­kin ah­ke­ras­ti blo­gi­pos­tauk­sia, la­dat­ta­via op­pai­ta ja jos jon­kin­lais­ta si­säl­töä lu­kui­siin so­me­ka­na­viin­sa.

On­gel­ma on, että kun kaik­kien kä­pä­lät ha­mua­vat sa­mo­ja hu­na­ja­purk­ke­ja, on to­den­nä­köis­tä että moni jää vain nuo­le­maan näp­pe­jään! Jo­tain uut­ta ja eri­lais­ta pi­täi­si­kin kek­siä, tuu­mail­laan mo­nes­sa mark­ki­noin­ti­tii­mis­sä.

Sa­maan ai­kaan podcast-huu­mal­ta on har­va vält­ty­nyt: nii­tä pait­si kuun­nel­laan ah­ke­ras­ti, niis­tä myös pu­hu­taan, ko­his­taan ja spe­ku­loi­daan. Suo­si­tuim­mis­ta podcas­teis­ta on tul­lut il­miöi­tä, jot­ka ke­rää­vät mil­joo­nia kuun­te­li­joi­ta.

Mo­ni­ka­na­vai­ses­sa si­säl­tö­vii­da­kos­sa vael­ta­va mark­ki­noin­ti­jen­gi on­kin ha­vah­tu­mas­sa podcas­tien tar­joa­miin vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suuk­siin. Podcas­tit ova mitä mai­nioin si­säl­tö­mark­ki­noin­nin ka­na­va: kiin­nos­ta­val­la si­säl­löl­lä ui­daan koh­de­ryh­män kor­va­käy­tä­viin del­fii­nin ele­gans­sil­la ja käyn­nis­tä jää kuu­li­jan mie­leen vä­hin­tään­kin me­ri­ni­säk­kään ko­koi­nen muis­ti­jäl­ki!

 

Mik­si kan­nat­taa ot­taa podcast osak­si si­säl­tö­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­pak­kia?  

  1. Podcas­te­ja kuun­nel­laan enem­män kuin kos­kaan

Podcas­te­ja kuun­nel­laan ah­ke­ras­ti ja kuun­te­li­joi­ta löy­tyy lä­hes kai­kis­ta ikä­ryh­mis­tä. Ra­dio­me­dian tut­ki­muk­sen mu­kaan ku­lu­neen kuu­kau­den ai­ka­na podcas­te­ja on kuun­nel­lut mil­joo­na suo­ma­lais­ta eli mel­kein kol­mas­osa kai­kis­ta 15–64-vuotiaista!

  1. Kuun­te­li­joi­den mää­rä kas­vaa

Esi­mer­kik­si Face­boo­kin käyt­tä­jä­mää­rät ovat las­kus­sa (lue ai­hees­ta li­sää esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­dian asian­tun­ti­jan Har­to Pön­kän blo­gis­ta), mut­ta podcas­tien kuun­te­li­joi­den mää­rä vain kas­vaa: nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta ai­koo li­sä­tä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa podcas­tien kuun­te­lua. Nyt on­kin mitä mai­nioin aika aloit­taa yri­tys­podcas­tin te­ke­mi­nen!  

  1. Ole edel­lä­kä­vi­jä

Blo­ge­ja on sa­to­ja mil­joo­nia ja You­Tu­be-ka­na­via­kin kym­me­niä mil­joo­nia. Apple Podcasts ker­too sen si­jaan pal­ve­lus­taan löy­ty­vän vain 550 000 podcas­tia. Jo­kais­ta podcas­tia koh­den löy­tyy siis tu­han­sia blo­ge­ja ja sa­to­ja You­Tu­be-ka­na­via!

  1. Mil­tä brän­di­si kuu­los­taa

Podcas­tin avul­la brän­di­si saa au­di­tii­vi­sen ulot­tu­vuu­den ja sen ää­nen­sä­vy kon­kre­ti­soi­tuu: mil­lai­sia ta­ri­noi­ta ker­rot asiak­kaal­le­si ja mil­lai­sel­la ää­nel­lä sen teet. 

  1. Jätä muis­ti­jäl­ki

So­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa asiak­kaa­si koh­taa­vat brän­di­si sir­pa­lei­na, mut­ta rak­kau­del­la teh­ty kuun­te­li­ja­läh­töi­nen podcast si­tout­taa koh­de­ryh­mä­si ku­lut­ta­maan pit­kiä­kin si­säl­tö­jä. Podcas­tis­sa voit to­del­la sy­ven­tyä ker­to­maan kiin­nos­ta­via ja hyö­dyl­li­siä ta­ri­noi­ta ylei­söl­le­si.

  1. Käyt­tä­jä­läh­töi­syys

Sen li­säk­si, että tuo­tat ai­dos­ti koh­de­ryh­mää­si kiin­nos­ta­vaa si­säl­töä, jä­tät myös kuun­te­li­jan kä­det va­paik­si. Usein podcas­te­ja kuun­nel­laan muun toi­min­nan ohes­sa. Vi­deoi­den ja blo­gien ku­lut­ta­mi­nen au­toil­les­sa, il­ta­len­kil­lä ja ko­ti­töi­tä teh­des­sä ei on­nis­tu – ai­na­kaan jos ha­lu­aa sel­vi­tä kun­nial­la tai hen­gis­sä!

  1. Podcast osal­lis­taa ai­dos­ti

Podcas­tia teh­dään jou­kol­la: tuo­tan­to­tii­min li­säk­si voi­daan osal­lis­taa kol­le­goi­ta, kiin­nos­ta­via asian­tun­ti­joi­ta ja asiak­kai­ta. Eri­lai­nen yh­des­sä­te­ke­mi­nen hit­saa yh­teen ja an­taa uusia nä­kö­kul­mia sekä työ­hön, toi­min­ta­ta­poi­hin että yh­tei­sön toi­mi­joi­hin.

Hyö­dyn­nä työyh­tei­sö­si osaa­jia, si­dos­ryh­mie­si asian­tun­ti­joi­ta ja asiak­kai­de­si ko­ke­muk­sia podcas­tin si­säl­lön­tuo­tan­nos­sa!

  1. Podcast tai­puu mo­neen

Ha­luat­pa ge­ne­roi­da lii­de­jä, pro­fi­loi­tua ala­si yk­kös­asian­tun­ti­jak­si, ra­ken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa tai kas­vat­taa brän­di­si tun­net­tuut­ta – va­lin­ta­si on podcast! 

  1. Podcas­taus on tek­ni­ses­ti help­poa

Tar­vit­ta­va tek­no­lo­gia on kaik­kien ulot­tu­vil­la, se on edul­lis­ta (tai jopa il­mais­ta) ja help­poa käyt­tää.

  1. Podcas­tin te­ke­mi­nen on haus­kaa

Ideoin­ti ja suun­nit­te­lu vaa­ti­vat heit­täy­ty­mis­tä ja avoin­ta miel­tä, kos­ka par­haat ideat­han löy­ty­vät yleen­sä ei-niin-hy­vien, hul­lu­jen ja täy­del­li­sen jär­jen­vas­tais­ten ideoi­den jou­kos­ta! Kaik­kien mui­den hy­vien puo­lien li­säk­si podcas­tin te­ke­mi­nen on­kin myös haus­kaa!


***

Jos ha­luat kes­kus­tel­la, so­pi­si­ko podcast osak­si yri­tyk­se­si si­säl­tö­mark­ki­noin­nin pa­let­tia, jätä yh­teys­tie­to­si yh­tey­den­ot­to lo­mak­keel­la tai soi­ta suo­raan Ro­tian po­di­buil­de­ril­le Te­pol­le nu­me­roon 050 496 1224!

 

 

Ma­ri­ta Hur­me

Suun­nit­te­li­ja – Ro­tia PRKL Oy.