Muu­ta­ma sana verk­ko­si­vu­jen ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta alan ko­vim­mil­le am­mat­ti­lai­sil­le
Si­säl­tää il­mai­sen työ­ka­lun

Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti, search en­gi­ne op­ti­miza­tion, on net­ti­si­vu­jen si­säl­lön op­ti­moin­tia. Ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin, eli search en­gi­ne op­ti­miza­tio­nin  tar­koi­tuk­se­na on löy­tää verk­ko­si­vu­jen teks­ti­si­säl­töön ne avain­sa­nat, joil­la asiak­kaat verk­ko­si­vu­ja ole­tet­ta­vas­ti ha­ke­vat. Kun avain­sa­nat löy­ty­vät, kir­joi­te­taan verk­ko­si­vun teks­tit niin, että nämä avain­sa­nat tai ter­mit, ku­ten ha­ku­ko­neop­ti­moin­tia tai search en­gi­ne op­ti­miza­tion, Ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta tär­ke­ää on, että ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin, eli search en­gi­ne op­ti­miza­tio­niin liit­ty­vät ter­mit ja sa­nat il­me­ne­vät tar­peek­si usein ha­ku­ko­neop­ti­moi­dun teks­tin si­säl­lös­sä.

 

Yri­tys A:n case

Käy­tän­nön esi­merk­ki­nä voi­si ot­taa vaik­ka seu­raa­van­lai­sen hakukoneoptimointi–casen. Yri­tys A ha­lu­aa tul­la löy­de­tyk­si Googlen hauis­sa ai­na­kin ter­mil­lä ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti. Täl­löin ky­sei­sen yri­tyk­sen etusi­vul­le, mut­ta myös mui­hin si­säl­töi­hin on hyvä ujut­taa ha­ku­ko­neop­ti­moin­tia, eli search en­gi­ne op­ti­miza­tio­nia rop­pa­kau­pal­la. Ha­ku­ko­neop­ti­moi­tu­jen verk­ko­si­vu­jen in­dex­si­vun li­säk­si mui­ta ha­ku­ko­neop­ti­moi­ta­via si­säl­tö­jä saat­tai­si­vat olla esi­mer­kik­si blo­gi­kir­joi­tuk­set ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, jois­sa sa­naa ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti tois­te­taan riit­tä­väs­ti. Toi­nen hyvä vink­ki yri­tyk­sen A verk­ko­si­vus­ton ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin voi­si olla si­vus­tol­la tar­jot­ta­va ha­ku­ko­neop­ti­moi­tu englan­nin­kie­li­nen si­säl­tö, jos­sa käy­te­tään usein, mie­lel­lään erit­täin usein, ter­miä search en­gi­ne op­ti­miza­tion. Eikä var­mas­ti ole hai­tak­si, jos täl­lai­sis­sa blo­geis­sa tar­jo­taan sen ku­lut­ta­jal­le si­säl­töä, jos­sa oh­jeis­te­taan kään­tä­mään ter­mi search en­gi­ne op­ti­miza­tion suo­mek­si muo­toon ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti.

Ha­ku­ko­neo­ti­moin­nin seu­rauk­se­na yri­tyk­sen A or­gaa­ni­ses­ti ha­ku­ko­neop­ti­moi­tu verk­ko­si­vus­to nousee Google hauis­sa kär­ki­pää­hän niil­le ku­lut­ta­jil­le, jot­ka suo­rit­ta­vat haun ter­mei­lä ‘ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti’ tai ‘search en­gi­ne op­ti­miza­tion’. Täs­tä seu­rauk­se­na yri­tys A:n lii­ke­toi­min­ta läh­tee en­nen­nä­ke­mät­tö­mään nousuun, kos­ka yri­tyk­sen CRM-jär­jes­tel­mään on saa­tu kir­ja­ta lu­ke­mat­to­mia lii­de­jä, joi­den hin­ta on pai­nu­nut lä­hel­le nol­laa, kos­ka or­gaa­ni­seen di­gi­mark­ki­noin­tiin ei ole pa­nos­tet­tu pen­niä­kään ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin oti­moi­mi­sek­si ha­ku­ko­nei­ta var­ten. Li­säk­si on hyvä muis­taa. että kun pu­hum­me ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, pu­hum­me al­ku­jaa englan­nin­kie­li­ses­tä ter­mis­tä ‘search en­gi­ne op­ti­miza­tion’.

 

Käy­tän­nön hyö­tyä täl­lä mal­lil­la

Olem­me tä­hän men­nes­sä op­pi­neet täs­sä blo­gis­sa kai­ken oleel­li­sen ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta ja ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin käy­tän­nön op­ti­moin­nis­ta yri­ryk­sen or­gaa­ni­sen ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­den op­ti­moi­mi­sek­si. Olem­me pu­dot­ta­neet CRM-jär­jes­tel­miin kir­jat­tu­jen lii­dien hin­nan, jos ei ihan ne­ga­tii­vi­sek­si, niin ai­ka­kin hy­vin lä­hel­le nol­laa. Mut­ta onko kaik­ki oleel­li­nen ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta sa­not­tu? Vie­lä­kö oli­si jo­tain li­sät­tä­vää ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin, kes­kus­te­luun ha­ku­ko­neop­ti­min­nis­ta tai yli­pää­tään jäl­jel­lä sa­not­ta­vaa ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin op­ti­moi­mi­sek­si? Vas­taus on yk­si­se­lit­tei­nen, kyl­lä on! Tä­hän lo­puk­si li­sään si­säl­tö­mark­ki­noin­nil­li­sen ele­men­tin va­paas­ti ko­pioi­ta­vak­si niil­le, jot­ka ha­lua­vat ha­ku­ko­neop­ti­moi­da omaa verk­ko­si­vu­aan, tai niil­le am­mat­ti­lai­sil­le, jot­ka tar­joa­vat asiak­kail­leen ha­ku­ko­neop­ti­moin­tia ko­ko­nais­pal­ve­lu­na tai osa­na pal­ve­lu­aan.

Tätä seu­raa­va teks­ti on op­ti­maa­li­nen ha­ku­ko­neop­ti­moi­tu teks­ti, jon­ka tar­joan va­paas­ti käy­tet­tä­väk­si.

 

Ko­pios­to­va­paa ha­ku­ko­neop­ti­moi­tu teks­ti käyt­töö­si

Lo­rem ip­sum ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti do­lor sit amet, con­sec­te­tur search en­gi­ne op­ti­miza­tion adi­piscing ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta elit, sed do eius­mod tem­por inci­di­dunt ut la­bo­re ha­ku­ko­neop­ti­moin­tei­neen­ko­han et do­lo­re mag­na aliqua. Non arcu ri­sus quis va­rius quam search en­gi­ne op­ti­miza­tion quisque id diam. Duis con­val­lis con­val­lis tel­lus id in­ter­dum ve­lit lao­reet id. Lo­rem do­lor sed ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta vi­ver­ra ip­sum. Sed ele­men­tum tem­pus eges­tas sed sed ri­sus pre­tium ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin quam vul­pu­ta­te. Vi­tae con­gue eu con­sequat ac fe­lis ha­ku­ko­neop­ti­moin­tei­nen­sa­kin­ko­han do­nec et odio pel­len­tesque. Sit amet nul­la faci­li­si mor­bi tem­pus. Odio ut sem nul­la pha­ret­ra diam sit amet. Fe­lis do­nec et odio pel­len­tesque. Amet mas­sa vi­tae tor­tor con­di­men­tum laci­nia quis vel eros. search en­gi­ne op­ti­miza­tion. Pul­vi­nar proin gra­vi­da hendre­rit lec­tus a. Ha­ku­ko­neop­ti­moin­tei­neen.”

Ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin var­mis­ta­mi­sek­si edel­li­sen teks­tin käyt­tä­jän on hyvä huo­ma­ta kor­va­ta kaik­ki ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti­vii­tan­nai­set ter­mit va­lit­se­mil­laan ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin avain­sa­noil­la.

Si­säl­löl­lä eikä sel­key­del­lä niin vä­liä. Kun­han on hal­paa ja te­ho­kas­ta.

 

Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti­ter­vei­sin,

 

Kal­le

Suun­nit­te­li­ja. Ro­tia PRKL.