Tar­jol­la uusin­ta uut­ta: Ro­tia käyn­nis­tää pu­he­ra­dio­lä­he­tyk­set mo­der­nis­sa podcast-for­maa­tis­sa!

Mis­tä on kyse? Täs­sä esi­ma­kua ja va­kio­vie­rai­dem­me esit­te­ly aja­tuk­si­neen sekä fii­lik­si­neen https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-11

Vii­kot­tai­ses­sa var­tin mit­tai­ses­sa podcas­tis­sa kes­kus­te­lem­me vaih­tu­vien vie­rai­den kans­sa pää­asias­sa mark­ki­noin­nis­ta, mut­ta to­den­nä­köi­ses­ti myös elä­mäs­tä, maa­il­man­kaik­keu­des­ta ja kai­kes­ta.  Jos­kus unoh­tuu, että mark­ki­noin­tia te­ke­vät ih­mi­set ih­mi­sil­le. Ky­sees­sä ei ole sa­la­tie­de, jota voi­vat har­joit­taa vain mys­ti­sen jar­gon­kie­len osaa­jat. Ha­luam­me­kin tuo­da in­hi­mil­li­sen nä­kö­kul­man mark­ki­noin­tiin, ja­kaa ta­ri­noi­ta ja op­pia.

Vie­raam­me ovat eri alo­jen osaa­jia, joil­la on kiin­nos­ta­via nä­kö­kul­mia, aja­tuk­sia ja ta­ri­noi­ta mark­ki­noin­tiin ja mark­ki­noin­nis­ta. Podcas­tin kuu­kausit­tai­set va­kio­vie­raat ovat hy­vän työ­elä­män val­men­ta­ja ja yrit­tä­jä Min­na Li­min­ka sekä mark­ki­noin­nin mo­ni­toi­mi­mies ja yrit­tä­jä Tuuk­ka Saa­ri­kos­ki.

Tu­le­vis­sa jak­sois­sa kä­si­tel­lään mm. seu­raa­via ai­hei­ta: hen­ki­löbrän­däys, si­säi­nen vies­tin­tä, kan­sain­vä­li­nen mark­ki­noin­ti, muo­ti ja mark­ki­noin­ti jne. Ra­kas lu­ki­ja, kan­nus­tam­me si­nua hyp­pää­mään kans­sam­me di­gi­taa­li­sel­le surf­fi­lau­dal­le ja suun­taa­maan roh­keas­ti koh­ti mark­ki­noin­nil­li­sia ää­ni­aal­to­ja!

Podcast li­ve­strea­ma­taan Face­boo­kis­sa kes­ki­viik­koi­sin klo 9.00, pait­si en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen lä­he­tet­tä­vä jak­so joka on kuul­ta­vis­sa jo tiis­tai­na 4.6. Klik­kaa siis it­se­si live-taa­juuk­sil­le Face­book https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​rkl ja jäl­ki­kä­teen podcas­tin vi­ral­li­sel­le alus­tal­le SoundCloud https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​rkl

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa kiin­nos­ta­via ai­hei­ta, eh­do­ta vie­rai­ta! Face­boo­kin kaut­ta – tai osoit­teen­han jo tie­dät­kin eli kir­je­pos­ti löy­tää pe­ril­le osoit­tee­seen Kaup­pa­ka­tu 14.


Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.