Vie­ras: Jan­ne Pöl­lä­nen, Sa­vox Com­mu­nica­tions Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​9​-​a​a​n​e​s​s​a​-​m​y​y​n​t​i​j​o​h​t​a​j​a​-​p​o​l​l​a​nen
Jak­son kes­to: 19.05

 

Hei­nä­kuun hel­teet hel­li­vät ja niin te­kee myös Ro­tian mark­ki­noin­ti­podcast eli täl­lä­kin vii­kol­la tar­jol­la upo­uusi jak­so! Täl­lä ker­taa ju­tu­tet­ta­va­na Pöl­lä­sen Jan­ne, mies joka tie­tää kai­ken tie­tä­mi­sen ar­voi­sen myyn­nis­tä – ja on val­mis ja­ka­maan tie­ton­sa muil­le­kin!

Täl­lä het­kel­lä Jan­ne toi­mii suo­ma­lai­so­mis­tei­sen, mut­ta vah­vas­ti kan­sain­vä­li­sen Sa­vox Com­mu­nica­tions Oy:n asiak­kuus- ja myyn­ti­joh­ta­ja­na. Lu­kui­sia brän­de­jä maa­il­mal­le luot­san­neen kon­ka­rin mu­kaan me­nes­ty­mi­nen vaa­tii pait­si avoi­muut­ta uusil­le asioil­le, ih­mi­sil­le ja yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sil­le, myös sitä että ker­ro­taan avoi­mes­ti ja yl­peäs­ti yri­tyk­sen omaa ta­ri­naa.

Käy kuun­te­le­mas­sa SoundClou­dis­sa, mi­ten myyn­ti­joh­ta­ja pi­tää kir­veen kum­man­kin puo­len puh­taa­na ja mon­ta muu­ta­kin pis­tä­mä­tön­tä vink­kiä!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Sa­vox löy­tyy ver­kos­ta https://​www​.sa​vox​.com ja Jan­ne Ins­tas­ta @jannepollanen

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.