Vie­ras: Foto Jär­vi­nen, Rock­fes­ta­ri Naa­mat
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​8​-​f​o​t​o​-​j​a​-​t​a​r​i​n​a​a​-​n​a​a​m​o​i​sta
Jak­son kes­to: 23.48

 

Nyt on kova: Ro­tian mark­ki­noin­ti­podcast, Foto Jär­vi­nen ja rock­fes­ta­ri Naa­mat!

Foto on fes­ti­vaa­li­pääl­lik­kö, hel­ve­tin hyvä jät­kä, muusik­ko ja jy­väs­ky­lä­läis­läh­töi­nen Kal­lion hips­te­ri, joka teki lu­kio­ka­ve­rei­den­sa kans­sa jär­jes­te­tyis­tä ko­ti­bi­leis­tä yh­den Suo­men kiin­nos­ta­vim­mis­ta rok­ki­fes­ta­reis­ta. 20 vuo­den ai­ka­na Naa­mois­ta on tul­lut il­miö, jon­ka li­put myy­dään vuo­des­ta toi­seen lop­puun mi­nuu­teis­sa – hy­vis­sä ajoin en­nen oh­jel­man jul­kis­ta­mis­ta. Fes­ta­ris­ta on ra­ken­net­tu ko­ko­nais­val­tai­nen elä­mys ja sekä ylei­sö että ar­tis­tit ha­lua­vat tul­la ko­ke­maan Naa­mat-fii­lis­tä vuo­des­ta toi­seen.

Naa­mo­jen mark­ki­noin­ti on ol­lut pit­käl­ti or­gaa­nis­ta: sana hy­vis­tä bi­leis­tä, kiin­nos­ta­vis­ta ar­tis­teis­ta ja ai­nut­laa­tui­ses­ta fes­ta­ri­mil­jöös­tä on le­vin­nyt or­gaa­ni­ses­ti il­man mark­ki­noin­tiin pa­nos­tet­tu­ja eu­ro­ja­kin.

Käy­hän kuun­te­le­mas­sa koko jak­so SoundClou­dis­sa, niin saat fes­ta­ri­po­mon vin­kit ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­mi­seen ja pää­set kurk­ki­maan Naa­mo­jen ku­lis­sien taak­se!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Täl­lä­kin ker­taa Naa­mo­jen 1 000 lip­pua myy­tiin lop­puun hu­jauk­ses­sa, mut­ta hei, ta­pah­tu­man verk­ko­si­vul­le pää­see il­man pää­sy­lip­pua­kin: http://​www​.naa​mat​.info

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.