Vie­ras: Turk­ka Saa­ri­kos­ki, Se­mi­naa­rin­mäen mies­lau­la­jat
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​7​-​s​e​m​m​a​r​i​-​j​u​h​laa
Jak­son kes­to: 19.15

 

Tuo­reim­man podcas­tim­me co-hos­ti­na va­kio­vie­raam­me Turk­ka Saa­ri­kos­ki! Ai­hee­na on tut­tuun ta­paan mark­ki­noin­ti ja täl­lä ker­taa sitä tar­kas­tel­laan kuo­ro­toi­min­nan nä­kö­kul­mas­ta! Syy­nä tä­hän on se, että Turk­ka tun­ne­taan mm. Se­mi­naa­rin­mäen mies­lau­la­jis­ta, kol­me­kymp­pi­si­ään viet­tä­väs­tä kuo­ros­ta, jol­la on bän­din iden­ti­teet­ti.

Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la kuo­ron mark­ki­noin­ti on ke­hit­ty­nyt opis­ke­li­joi­den itse värk­kää­mien­sä ju­lis­tei­den lii­mai­lus­ta ny­kyi­seen ti­lan­tee­seen, jos­sa Sem­ma­reil­la on  pait­si laa­ja ja si­tou­tu­nut Face­book-yh­tei­sö, myös mm. Lip­pu­pis­teen kans­sa teh­ty kump­pa­nuus­so­pi­mus.

Min­kä You­Tu­been liit­ty­vän neu­von Turk­ka ker­too? Mil­lai­nen on Sem­ma­rei­den luo­va pro­ses­si ja mitä tais­te­le­vil­la met­soil­la on sen kans­sa te­ke­mis­tä? Pie­ruon­gel­ma?! Vas­taus kaik­kiin ky­sy­myk­siin on klik­kauk­sen pääs­sä SoundClou­dis­sa eli rien­nä­hän sin­ne kuun­te­le­maan koko jak­so!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Sem­ma­rei­den sait­ti löy­tyy­pi tääl­tä: https://​sem​ma​rit​.fi

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.