Vie­ras: Hä­mä­häk­ki-Pert­tu Pih­la­ja, Par­kour Aka­te­mia Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​6​-​h​a​m​a​h​a​k​k​i​-​p​e​r​t​t​u​-​j​a​-​y​r​i​t​t​a​j​a​n​-​o​p​i​t​-​m​a​r​k​k​i​n​o​i​n​n​i​sta
Jak­son kes­to: 18.11

 

Ro­tian podcas­tis­sa vie­raa­na Par­kour Aka­te­mian Hä­mä­häk­ki-Pert­tu ja su­per­kiin­nos­ta­vaa ta­ri­naa sii­tä, mi­ten fyy­si­kos­ta tuli yrit­tä­jä, par­kou­ris­ta am­mat­ti ja mitä mark­ki­noin­tiop­pe­ja sii­nä mat­kal­la on tart­tu­nut mu­kaan!

Per­tun oh­je­nuo­ra­na niin mark­ki­noin­nis­sa kuin yli­pää­tään yrit­tä­mi­ses­sä ja tuo­te­ke­hit­tä­mi­ses­sä on ko­keil­la ja tes­ta­ta roh­keas­ti. Vir­hei­den te­ke­mi­nen on sal­lit­tua, mut­ta nii­den tois­ta­mis­ta tu­lee vält­tää. Jos kiin­nos­taa tie­tää, mi­ten se on­nis­tuu par­hai­ten, käy kuun­te­le­mas­sa jak­so SoundClou­dis­sa! Siel­lä sel­vi­ää myös, mitä on yrit­tä­jän mus­ta­suk­kai­suus ja mi­ten sii­tä voi pa­ran­tua!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Ja hei, Par­kour Aka­te­mian verk­ko­si­vuil­ta http://​www​.par​kou​ra​ka​te​mia​.fi löy­tyy mm. syk­syn ope­tus­tar­jon­ta, jo­ten Ch-Check It Out!

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.