Co-host: Min­na Li­min­ka, hy­vän työ­elä­män val­men­ta­ja ja yrit­tä­jä
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​5​-​r​o​h​k​eus
Jak­son kes­to: 18.24

 

Tä­män vii­kon jak­sos­sa Min­na Li­min­ka ja Ro­tian Kal­le Vas­ta­mä­ki kes­kus­te­le­vat roh­keu­des­ta – ja sii­nä si­vus­sa kah­vis­ta, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta ja su­per­san­ka­ruu­des­ta. Kun elää elä­män­sä niin, et­tei sitä tar­vit­se muis­tel­la hyö­dyn­tä­mät­tä jää­nei­den mah­dol­li­suuk­sien seik­kai­lu­ra­ta­na, voi käy­dä ku­ten Min­nal­le ja pää­tyä su­per­san­ka­rin vii­tas­sa kier­tä­mään ke­säis­tä Suo­mea.

Haas­teet voi näh­dä mah­dol­li­suuk­si­na ja vain epä­var­ma on var­maa. Huo­mi­nen on­kin niin täyn­nä mah­dol­li­suuk­sia, että kaik­kiin ei mil­lään ehdi tart­tua!

Jak­so löy­tyy tut­tuun ta­paan SoundClou­dis­ta ja Min­nan seik­kai­lua su­per­san­ka­ri­na voi seu­ra­ta so­mes­sa tun­nis­teil­la #museo­seik­kai­lu­ran­ni­kol­la #museoseikkailu2019 #museo­kor­tin­seik­kai­li­ja #museo­kort­ti #museo­kier­ros

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Chec­ki­ty check Min­nan verk­ko­si­vu www​.min​na​li​min​ka​.fi ja Ins­ta @minnaliminka

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.