Vie­ras: Tuu­li Kir­sik­ka Pirt­tia­ho, Thewind Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​4​-​i​t​s​e​n​s​a​-​j​o​h​t​a​m​i​n​e​n​-​j​a​-​v​a​l​m​e​n​t​a​m​i​nen
Jak­son kes­to: 16.49

 

Mark­ki­noin­ti­podcas­tis­sam­me kes­kus­tel­laan täl­lä vii­kol­la it­sen­sä joh­ta­mi­ses­ta ja val­men­ta­mi­ses­ta – sekä tie­ten­kin sii­tä, mitä te­ke­mis­tä niil­lä on mark­ki­noin­nin kans­sa! Vie­raa­nam­me on Tuu­li Kir­sik­ka Pirt­tia­ho, joka tun­ne­taan mm. yri­tys­kon­sult­ti­na, joh­don val­men­ta­ja­na, yrit­tä­jä­nä ja 5. pol­ven jy­väs­ky­lä­läi­se­nä.

Ta­ri­nat täyt­tä­vät maa­il­mam­me: kuu­lem­me jat­ku­vas­ti mui­den ta­ri­noi­ta ja ha­luam­me kuul­la mui­den ker­to­van ta­ri­noi­ta meis­tä. Tuu­li Kir­si­kal­le val­men­ta­mi­ses­sa tär­ke­ää ovat­kin ta­ri­nat ja eri­tyi­ses­ti se, mil­lai­sia ta­ri­noi­ta ker­rom­me it­ses­täm­me ja it­sel­lem­me. Mark­ki­noin­ti ja ta­ri­nat kuu­lu­vat tie­ten­kin yh­teen kuin ju­han­nus­kok­ko ja met­sä­pa­lo­va­roi­tus! Ta­ri­nat he­rät­tä­vät tun­tei­ta: kun löy­däm­me it­sem­me mui­den ker­to­mis­ta ta­ri­nois­ta, mo­ti­voi­dum­me ja he­rääm­me toi­mi­maan. Maa­il­ma­kin pe­las­te­taan ta­ri­noil­la, ei fak­toil­la!

Käy kuun­te­le­mas­sa koko kes­kus­te­lu SoundClou­dis­sa ja Tuu­li Kir­si­kan vink­ki oman ta­ri­na­si ker­ron­taan!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Tsek­kaa Tuu­li Kir­si­kan verk­ko­si­vut: www​.thewind​.fi

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.