Vie­ras: Kris­tian Hoh­ka­vaa­ra, Dude Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​3​-​v​e​r​k​k​o​s​i​v​u​t​-​b​y​-​d​ude
Jak­son kes­to: 15.31

 

Kaup­pa­ka­tu 14 -mark­ki­noin­ti­podcas­tin tä­män ker­tai­ses­sa jak­sos­sa kä­si­tel­lään mm. kuo­le­man­laak­soa, di­gi­taa­li­suut­ta ja verk­ko­si­vui­hin liit­ty­viä asioi­ta yh­des­sä Dude Oy:n vi­su­aa­li­sen suun­nit­te­li­jan ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Kris­tian Hoh­ka­vaa­ran kans­sa.

Mark­ki­noin­nis­sa di­gi­taa­li­suus on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa ja “aina kun tu­lee joku uusi jut­tu niin kan­nat­taa muis­taa, että ai­na­kin puo­let on sii­tä hy­peä”. Uut­ta kan­nat­taa ko­keil­la, mut­ta olla kär­si­väl­li­nen. Du­del­la asiak­kaat ovat pää­osin kuo­le­man­laak­son lä­pi­käy­nei­tä yri­tyk­siä joil­la on jo jo­kin kä­si­tys mark­ki­noin­nis­ta ja tah­to teh­dä mark­ki­noin­tia sekä kä­si­tys sii­tä mi­ten mark­ki­noin­tia teh­dään. Dude tar­jo­aa pal­ve­lua, ei tuot­tei­ta. Mik­si? Kuun­te­le podcast niin tie­dät.

Käy kuun­te­le­mas­sa kes­kus­te­lu SoundClou­dis­sa!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Li­sä­tie­toa bit­ti­vir­to­jen tuk­ki­jät­kis­tä www​.dude​.fi

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.