Vie­ras: Tep­po Haa­pa­sa­lo, Ro­tia PRKL Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​2​-​t​u​n​n​e​-​j​a​-​m​a​r​k​k​i​n​o​i​nti
Jak­son kes­to: 17:00

 

Kaup­pa­ka­tu 14 -mark­ki­noin­ti­podcas­tis­sa ai­hee­na täl­lä ker­taa tun­teen mer­ki­tys mark­ki­noin­nis­sa! Vie­ra­sää­ne­nä Jy­väs­ky­län oma poi­ka Tep­po Haa­pa­sa­lo! Tep­po on pait­si pit­kän uran mark­ki­noin­nin pa­ris­sa teh­nyt Ro­tia PRKL Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja, myös rok­ka­ri, prät­kä­jät­kä, ro­man­tik­ko, in­nos­tu­ja, in­nos­ta­ja ja to­teut­ta­ja.

Tun­ne on mark­ki­noin­nis­sa jär­keä pa­rem­pi kus­ki: se he­rät­tää mo­ti­vaa­tion ja saa toi­mi­maan. Eh­dot­to­mas­ti te­hok­kaim­pa­na tun­teen he­rät­tä­mi­sen työ­ka­lu­na mark­ki­noin­ti­vies­tin­näs­sä Tep­po pi­tää vi­deo­ta.

Käy kuun­te­le­mas­sa kes­kus­te­lu SoundClou­dis­sa ja opi, mis­tä aloit­taa vi­deon hyö­dyn­tä­mi­nen mark­ki­noin­nis­sa!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.