Vie­ras: San­na-Mari Hyn­ni­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Kes­ki-Suo­men Yrit­tä­jät ry
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​8​-​s​a​n​n​a​-​m​a​r​i​-​h​y​n​n​i​n​e​n​-​j​a​-​m​a​r​k​k​i​n​o​i​n​n​i​n​-​m​e​r​k​i​tys
Jak­son kes­to: 23.55

 

Ro­tial­ta ka­jah­taa: mark­ki­noin­ti­podcast Kaup­pa­ka­tu 14 on taas eet­te­ris­sä! Kal­le Ro­tia hos­taa täl­lä ker­taa Kes­ki-Suo­men Yrit­tä­jien San­na-Mari Hyn­nis­tä!

San­na-Mari muut­ti Kai­nuun Kuh­mos­ta Jy­väs­ky­lään rak­kau­den ta­kia – ja rak­kau­den koh­de oli Jy­väs­ky­lä it­ses­sään! Teh­ty­ään 10 vuot­ta tie­det­tä yli­opis­tol­la San­na-Mari siir­tyi en­sin Kaup­pa­ka­ma­riin, sit­ten Yrit­tä­jiin tar­kas­te­le­maan, ke­hit­tä­mään ja edis­tä­mään kes­ki­suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä ja yrit­tä­jien toi­min­taym­pä­ris­töä.

Mitä yh­teis­tä on tut­ki­jal­la ja yrit­tä­jäl­lä, min­kä­lai­nen on tyy­pil­li­nen kes­ki­suo­ma­lai­nen yrit­tä­jä, mitä osaa­mis­ta in­si­nöö­riy­rit­tä­jäl­tä usein puut­tuu..? Vas­tauk­set näi­hin kuu­mot­ta­viin ky­sy­myk­siin, sekä San­na-Ma­rin neu­vo al­ka­val­le yrit­tä­jäl­le, löy­ty­vät SoundClou­dis­ta eli sin­ne äk­kiä kuun­te­le­maan koko jak­so!

Kes­ki-Suo­men Yrit­tä­jät tar­jo­aa jä­se­nil­leen eri­lai­sia etu­ja ja edun­val­von­taa, mut­ta en­nen kaik­kea mah­dol­li­suu­den kas­vat­taa omaa ver­kos­to­aan lu­kui­sis­sa kou­lu­tuk­sis­sa, koh­taa­mi­sis­sa ja ta­pah­tu­mis­sa.

Kes­ki-Suo­men Yrit­tä­jät löy­ty­vät ver­kos­ta osoit­tees­ta

www​.yrit​ta​jat​.fi/​k​e​s​k​i​-​s​u​omi 

Ja so­mes­ta @keskisuomenyrittajat

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.