Vie­ras: Rii­na Mik­ko­nen, työym­pä­ris­tö­ak­ti­vis­ti, Nuan Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​7​-​r​i​i​n​a​-​m​i​k​k​o​n​e​n​-​j​a​-​v​a​i​k​u​t​t​a​v​a​t​-​t​o​i​m​i​t​ila
Jak­son kes­to: 19.30

 

Ro­tian mark­ki­noin­ti­podcas­tin vii­kon vie­raa­na muo­toi­lu­toi­mis­to Nua­nin Rii­na Mik­ko­nen! 

Nuan suun­nit­te­lee yri­tys­asiak­kail­leen ti­lo­ja, jois­sa yri­tyk­sen brän­di kon­kre­ti­soi­tuu – ja en­nen kaik­kea työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den on help­poa ja elä­myk­sel­lis­tä toi­mia. Nuan on­kin vai­kut­ta­vien ti­la­ko­ke­mus­ten suun­nit­te­lun tien­rai­vaa­ja Kes­ki-Suo­mes­sa!

Rii­na on työym­pä­ris­tö­ak­ti­vis­ti ja si­sus­tusark­ki­teh­ti, jon­ka taus­ta on käyt­täy­ty­mis­tie­teis­sä – mitä mai­nioin yh­dis­tel­mä hyö­dyn­net­tä­väk­si käyt­tä­jä­läh­töi­ses­sä ti­la­suun­nit­te­lus­sa!

Mi­ten muo­toi­lu­toi­mis­to hoi­taa oman mark­ki­noin­tin­sa, mi­hin te­ki­jöi­hin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio toi­mi­ti­la­suun­nit­te­lus­sa ja mikä on on­nis­tu­neen ti­la­suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta? Vas­tauk­set näi­hin ky­sy­myk­siin sekä pal­jon muu­ta­kin kiin­nos­ta­vaa jut­tua ti­la­ko­ke­muk­ses­ta, pal­ve­lu­muo­toi­lus­ta ja työym­pä­ris­töt­ren­deis­tä on kuun­nel­ta­vis­sa SoundClou­dis­sa juu­ri nyt!

Tu­tus­tu Nua­nin verk­ko­si­vui­hin, joil­ta löy­tyy mm. vi­su­aa­lis­ta to­dis­tusai­neis­toa esim. Payt­rai­lil­le ja kont­ti­ra­vin­to­la Mor­to­nil­le teh­dyis­tä pro­jek­teis­ta: www​.nuan​.fi

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.