Vie­ras: Mepa Kar­ja­lai­nen, vas­taa­va tuot­ta­ja, Kream Hel­sin­ki
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​j​a​k​s​o​-​1​6​-​t​e​e​v​e​e​-​e​laa
Jak­son kes­to: 20.12

 

Ro­tian pää­kont­to­ri osoit­tees­sa Kaup­pa­ka­tu 14 lä­het­tää taas tär­ke­ää in­for­maa­tio­ta maa­il­mal­le eli sa­la­pe­räi­ses­ti ni­met­ty mark­ki­noin­ti­podcast Kaup­pa­ka­tu 14 on taas eet­te­ris­sä! 

Podcas­tim­me vie­raa­na Kream Hel­sin­gin Mepa Kar­ja­lai­nen, vas­taa­va tuot­ta­ja, IPR-agent­ti ja hem­me­tin ai­kaan­saa­va, osaa­va ja huip­pu tyyp­pi!

Mepa on ol­lut te­ke­mäs­sä Suo­men ko­meim­pia tv- ja ta­pah­tu­ma­tuo­tan­to­ja, ku­ten Sa­la­tut Elä­mät, The Voice of Fin­land ja Kul­tai­nen Ven­la. Täl­lä het­kel­lä Mepa työs­ken­te­lee Far­mi Suo­mi -rea­li­tyn pa­ris­sa, seu­raa­va­na vuo­ros­sa First Da­tes Suo­mi.

Käy kuun­te­le­mas­sa SoundClou­dis­sa mi­ten tul­laan vas­taa­vak­si tuot­ta­jak­si, mitä se vas­taa­va tuot­ta­ja oi­kein te­kee, mi­ten ra­ken­ne­taan ti­mant­ti­nen tii­mi sekä Me­pan mark­ki­noin­ti­vink­ki!

Tsek­kaa, mitä kaik­kea osaa­mis­ta Kream Hel­sin­gin pal­ve­lu­tar­jon­nas­ta löy­tyy, IPR-asian­tun­teuk­sen li­säk­si tar­jol­la on apua mm. brän­din ke­hit­tä­mi­seen sekä tuo­te- ja palvelumuotoiluun:tek

http://​www​.kream​hel​sin​ki​.fi/ 

Mepa löy­tyy Ins­tas­ta käyt­tä­jä­ni­mel­lä mepa_koo ja Lin­ke­dI­nis­tä https://​www​.lin​ke​din​.com/​i​n​/​m​e​p​a​-​k​a​r​j​a​l​a​i​n​e​n​-​9​5​a​7​6​1​67/

Mikä ih­meen Far­mi Suo­mi -rea­li­ty: https://www.nelonen.fi/uutiset/viihde/2142829-julkistus-12-julkkista-suuntaa-alkeellisiin-oloihin-farmille—kuinka-sujuvat-lannan-luonti-ja-lypsyhommat-mm-anu-saagimilta-amin-asikaiselta-tai-miss-suomelta?fbclid=IwAR2JUJgUhMVaYeN6wOYyJ2C9c7ULY7GNny4KwbfS8MEewpjhyH2btXaX5V8
Mis­tä on kyse First Da­tes Suo­mi -oh­jel­mas­sa: https://​www​.mtv​.fi/​s​a​r​j​a​/​f​i​r​s​t​-​d​a​t​e​s​-​s​u​o​m​i​-​3​3​0​0​6​340

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.