Vie­ras: Tii­na Män­ty­har­ju, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Hi­mos­Lo­mat Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​5​-​h​i​m​o​s​l​o​m​a​t​-​y​h​t​i​o​t​-​j​a​-​m​a​t​k​a​i​l​u​a​l​a​n​-​m​a​r​k​k​i​n​o​i​nti
Jak­son kes­to: 31.16

 

Mark­ki­noin­ti­podcast Kaup­pa­ka­tu 14 on taas eet­te­ris­sä ja tä­män­ker­tai­sen jak­son vie­raa­na on iloa ja in­nos­tus­ta pulp­pua­va Hi­mos­Lo­mat-yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Tii­na Män­ty­har­ju!  

Hi­mos­Lo­mat on kol­me­kymp­pi­nen, mut­ta vas­ta kas­vu­pol­kun­sa alus­sa ole­va Hi­mok­sen alu­een mat­kai­lun mo­ni­puo­li­nen ke­hit­tä­jä. Tii­na puo­les­taan on teh­nyt pit­kän uran mat­kai­lun pa­ris­sa ja seu­ran­nut pait­si mat­kai­lua­lan, myös mark­ki­noin­ti­maa­il­man muu­tok­sia lä­hie­täi­syy­del­tä.

Nai­sel­la riit­tää­kin ta­ri­noi­ta, nä­ke­myk­siä ja vink­ke­jä enem­män kuin yh­teen po­das­tiin on mah­dol­lis­ta mah­dut­taa! Jo­kai­sen mat­kai­lua­las­ta, ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­mi­ses­tä, mark­ki­noin­nis­ta ja yrit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neen pi­tää kli­ka­ta it­sen­sä vä­lit­tö­mäs­ti kuun­te­le­maan jak­so SoundClou­diin!

Hi­mos­Lo­mien verk­ko­si­vut: https://​hi​mos​lo​mat​.fi

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.