Vie­ras: Suvi Tik­ka­nen, mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja, Payt­rail Oyj
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​4​-​s​u​v​i​-​t​i​k​k​a​n​e​n​-​p​a​y​t​r​a​i​l​-​j​a​-​s​i​s​a​l​t​o​m​a​r​k​k​i​n​o​i​nti
Jak­son kes­to: 29.05

 

Mis­tä tie­tää, että on kes­ki­viik­ko? No sii­tä tie­ten­kin, että Ro­tia PRKL ja mark­ki­noin­ti­podcast Kaup­pa­ka­tu 14 on taas lu­kuis­ten kuu­li­joi­dem­me kor­vien ulot­tu­vil­la!

Vii­kon jak­sos­sa vie­raa­na Suvi Tik­ka­nen, joka on pait­si Payt­rail Oyj:n mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja ja joh­to­ryh­män jä­sen, myös kar­ja­lais­läh­töi­nen ruuh­ka­vuo­sia elä­vä per­hee­näi­ti, jol­la ei to­dis­te­tus­ti jut­tu ja nau­ru ihan heti lo­pu­kaan <3

Payt­rail puo­les­taan on jy­väs­ky­lä­läi­nen verk­ko­mak­su­pal­ve­lun asian­tun­ti­jay­ri­tys ja edel­lä­kä­vi­jä – sekä yri­tys, jos­sa ihan ai­dos­ti us­ko­taan mark­ki­noin­nin ja su­per­hy­vän asia­kas­ko­ke­muk­sen voi­maan!

Käy kuun­te­le­mas­sa SoundClou­dis­ta, mitä Su­vil­la (joka to­del­la­kin tie­tää mis­tä pu­huu) on sa­not­ta­vaa si­säl­tö­mark­ki­noin­nis­ta, sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ja verk­ko­kau­pan tu­le­vai­suu­des­ta!

Payt­rai­lin verk­ko­si­vu­jen kaut­ta löy­tyy val­ta­vas­ti ti­mant­tis­ta tie­toa laa­jas­ti verk­ko­kaup­paan ja -mak­sa­mi­seen liit­tyen, jo­ten jos aihe kiin­nos­taa, tsek­kaa eh­dot­to­mas­ti https://​www​.payt​rail​.com

Payt­rai­lin vuo­sit­tai­nen Verk­ko­kaup­pa Suo­mes­sa -ra­port­ti on ihan koh­ta en­nak­ko­ti­lat­ta­vis­sa, mut­ta sitä en­nen voit tu­tus­tua vii­me vuo­den ra­port­tiin tääl­lä: https://​www​.payt​rail​.com/​v​e​r​k​k​o​k​a​u​p​p​a​/​m​a​t​e​r​i​a​a​l​i​t​/​v​e​r​k​k​o​k​a​u​p​p​a​-​s​u​o​m​e​s​s​a​-​2​018

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.