Co-host: Tep­po Haa­pa­sa­lo, Ro­tia PRKL Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​3​-​t​e​p​p​o​-​h​a​a​p​a​s​a​l​o​-​j​a​-​b​r​a​n​d​i​n​-​a​r​v​o​i​tus
Jak­son kes­to: 29.46

 

Ro­tia PRKL ja mark­ki­noin­ti­podcast Kaup­pa­ka­tu 14! Tä­män vii­kon jak­soon buu­kat­tu vie­raam­me pe­rui tu­lon­sa vii­me tin­gas­sa, mut­ta Ro­tian oma Tep­po Haa­pa­sa­lo pe­las­ti ti­lan­teen ter­rie­rin ele­gans­sil­la!

Täs­sä jak­sos­sa Ro­tian mai­nos­mie­so­le­te­tut Tep­po ja Kal­le kes­kus­te­le­vat brän­dis­tä, mie­li­ku­vis­ta ja ima­gos­ta: mitä ter­mit tar­koit­ta­vat ja en­nen kaik­kea – mikä on nii­den mer­ki­tys yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nal­le. Li­säk­si jak­sos­sa tuli kä­si­tel­tyä laa­ja kir­jo tee­mo­ja co­la­so­das­ta maa­il­man­so­tiin ja ka­ra­tes­ta Cit­roë­niin.

Klik­kaa it­se­si pi­ka­pi­kaa SoundClou­diin kuun­te­le­maan kaik­ki tämä sekä Kal­len ker­to­ma opet­ta­vai­nen ta­ri­na sii­tä, mi­ten hin­noit­te­lu rat­kai­si yrit­tä­jän ai­ka­pu­lan!

Ai­em­mat Kaup­pa­ka­tu 14 -jak­sot, jois­sa Tep­po on ää­nes­sä:

Kal­len podcas­tis­sa mai­nit­se­ma Kaup­pa­ka­tu 14 -jak­so, jos­sa vie­raa­na Min­na Li­min­ka: https://​www​.ro​tia​.fi/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​j​a​k​s​o​-​11/

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.