Vie­ras: Hans-Pe­ter Sie­fen, yrit­tä­jä, Nor­dic Busi­ness Fo­rum Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​2​-​h​a​n​s​-​p​e​t​e​r​-​s​i​e​f​e​n​-​n​b​f​n​-​m​e​n​e​s​t​y​k​s​e​n​-​k​a​ava
Jak­son kes­to: 24.03

 

Ro­tian mark­ki­noin­ti­podcas­tin vie­raa­na Nor­dic Busi­ness Fo­ru­min Hans-Pe­ter Sie­fen, jota ju­tut­taa Ro­tian Kal­le Vas­ta­mä­ki!

Hans-Pe­ter on Nor­dic Busi­ness Fo­rum Oy:n yksi pe­rus­ta­jis­ta ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, mut­ta en­nen kaik­kea yrit­tä­jä. Yrit­tä­jyys on hy­vän te­ke­mis­tä ja NBF:ssa tie­de­tään, että pa­rem­man joh­ta­juu­den kaut­ta ra­ken­ne­taan pa­rem­paa maa­il­maa.

Käy kuun­te­le­mas­sa SoundClou­dis­sa, mikä on yh­den maa­il­man mer­kit­tä­vim­män bis­nes­se­mi­naa­rin me­nes­tyk­sen kaa­va ja mitä suun­ni­tel­mia heil­lä on tu­le­vai­suu­den va­ral­le.

Lo­ka­kuus­sa jär­jes­te­tään 10. Nor­dic Busi­ness Fo­rum, käy tsek­kaa­mas­sa oh­jel­ma: https://​www​.nb​fo​rum​.com/​n​b​f​2​0​19/

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.