Co-host: Min­na Li­min­ka, hy­vän työ­elä­män val­men­ta­ja ja yrit­tä­jä
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​1​-​m​i​n​n​a​-​l​i​m​i​n​k​a​-​r​o​h​k​eus
Jak­son kes­to: 20.04

 

Vii­kon podcas­tis­sa ää­nes­sä va­kio­vie­raam­me Min­na Li­min­ka ja va­kio­hos­tim­me Kal­le Ro­tia! Min­na on eh­ti­nyt ke­sän ai­ka­na pait­si ura­koi­da ke­sän fes­ta­rit, myös lu­kea ro­maa­ne­ja, ren­tou­tua ja kai­ken tä­män tu­lok­se­na saa­da uusia oi­val­luk­sia roh­keu­des­ta!

Mil­tä näyt­tää hää­pu­ku­kaup­pi­aan ja musiik­ki­toi­mit­ta­jan roh­keus? Mi­ten roh­keu­den puut­teen voi päi­hit­tää? Vas­tauk­set ky­sy­myk­siin (sekä se­li­tyk­set alta löy­ty­viin link­kei­hin) sel­viä­vät tie­ten­kin kuun­te­le­mal­la koko jak­so SoundClou­dis­sa!

Joku suo­ma­lai­nen räp­pä­ri: https://​fi​.wi​ki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​I​s​o_H

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Li­sää Min­naa: https://​www​.min​na​li​min​ka​.fi

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.