Vie­raat: Tep­po Haa­pa­sa­lo ja Ma­ri­ta Hur­me, Ro­tia PRKL Oy
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o​-​1​0​-​k​a​u​d​e​n​-​p​a​a​t​o​s​j​a​k​s​o​s​s​a​-​t​u​u​t​i​n​-​t​a​y​d​e​l​t​a​-​r​o​tia
Jak­son kes­to: 22.24

 

Ro­tian mark­ki­noin­ti­podcas­tin en­sim­mäi­nen tuo­tan­to­kausi on pa­ke­tis­sa ja pa­ke­tin ää­rel­lä ju­tus­te­le­vat po­din tuo­tan­to­tii­mi eli Ro­tian Tep­po Haa­pa­sa­lo, Ma­ri­ta Hur­me sekä Kal­le Vas­ta­mä­ki!

Mitä ta­pah­tuu, kun mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä­toi­mis­ton jen­gi in­nos­tuu podcas­teis­ta? No syn­tyy tie­ten­kin ihka oma podi! Sel­lai­nen, jos­sa pääs­tään kes­kus­te­le­maan kiin­nos­ta­vien tyyp­pien kans­sa pää­asias­sa mark­ki­noin­nis­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä, mut­ta muis­ta­kin tär­keis­tä asiois­ta, ku­ten kah­vis­ta, maa­il­man­kaik­keu­des­ta ja kai­kes­ta.

Syn­tyy Kaup­pa­ka­tu 14 -podcast, jon­ka jo­kai­nen jak­so tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den op­pia ja oi­val­taa jo­tain uut­ta – ys­tä­vien seu­ras­sa, kah­vi­kup­pi kä­des­sä ja ren­nol­la mei­nin­gil­lä.

Mitä en­sim­mäi­ses­tä tuo­tan­to­kau­des­ta jäi mie­leen, tart­tui­ko mat­kaan op­pe­ja, mitä vink­ke­jä ro­tia­lai­sil­la it­sel­lään on an­taa?! Kaik­ki tämä kuun­nel­ta­vis­sa SoundClou­dis­sa, jo­ten klik­kaa­pa it­se­si pika pi­kaa sin­ne!

 

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Jo­tain Ro­tia PRKL! Ja haus­kaa mei­nin­kiä.

 

Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.