Co-host: Min­na Li­min­ka, hy­vän työ­elä­män val­men­ta­ja ja yrit­tä­jä
Host: Kal­le Vas­ta­mä­ki, Ro­tia PRKL Oy
Kuun­te­le jak­so SoundClou­dis­sa: https://​soundcloud​.com/​r​o​t​i​a​p​r​k​l​/​k​a​u​p​p​a​k​a​t​u​-​1​4​-​t​h​e​-​n​u​m​b​e​r​-​o​f​-​t​h​e​-​b​e​a​s​t​-​j​a​k​s​o-1
Jak­son kes­to: 17.30 mi­nuut­tia

Kaup­pa­ka­tu 14 -podcas­tin en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa Ro­tian Kal­le Vas­ta­mä­ki ju­tut­ti hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­sen ja vies­tin­nän työ­ural­ta asian­tun­ti­jay­rit­tä­jäk­si loi­kan­nut­ta Min­na Li­min­kaa. Jak­son ai­hee­na oli si­säi­nen mark­ki­noin­ti: mitä se tar­koit­taa ja mil­lä kei­noin sitä teh­dään. Avain­sa­noik­si nousi­vat hen­ki­lös­tön si­tout­ta­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus, ta­ri­nat ja yh­des­sä op­pi­mi­nen.

Käy kuun­te­le­mas­sa kes­kus­te­lu ko­ko­naan SoundClou­dis­sa ja opi, mit­kä ovat Min­nan mie­les­tä or­ga­ni­saa­tion si­säi­sen mark­ki­noin­ti­pro­ses­sin käyn­nis­tä­mi­sen kol­me pe­rus­ki­veä!

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun, vink­kaa vie­rai­ta ja eh­do­ta kiin­nos­ta­via ai­hei­ta Ro­tian so­mes­sa:
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​r​o​t​i​a​p​r​kl/
Te­le­gram: voit liit­tyä avoi­meen ryh­mään, joka löy­tyy ni­mel­lä Kauppakatu14NOTB

Li­sä­tie­to­ja Min­nan yri­tyk­ses­tä ja aja­tuk­sis­ta: www​.min​na​li​min​ka​.fi


Ro­tia PRKL GÄNG

Ro­tia PRKL on tun­teen vai­kut­ta­vuu­den ai­rut, joka us­koo si­säl­lön mer­ki­tyk­seen huo­mion he­rät­tä­jä­nä.