Palvelut

Suun­nit­te­lu, to­teu­tus, ke­hi­tys! Pa­ke­teis­ta löy­dät pe­rus­ju­tut, mut­ta si­nun tar­pees­ta­si läh­de­tään aina lii­ken­tee­seen.

 • Porukka

  Ro­ti­laat pal­ve­luk­ses­san­ne! Kir­ja­va köö­rim­me tu­tus­tut­ta­vak­se­si.

 • Mika Lehtovuori

  Mika Lehtovuori, suunnittelija

  040 543 8759
  if.ai1521332610tor@a1521332610kim1521332610

  Mika elää ja hen­git­tää suun­nit­te­li­jan elä­mää. Pit­kän lin­jan AD, jon­ka suu­rin pahe on per­fek­tio­nis­mi. Työn ul­ko­puo­lel­la mie­hen löy­tää ka­laa nar­raa­mas­ta tai tal­vel­la vii­let­tä­mäs­tä rin­net­tä alas suk­sien pääl­lä. Tämä Van­taal­ta läh­töi­sin ole­va, kui­val­la huu­mo­ril­la kuor­ru­tet­tu työ­myy­rä on teh­nyt pro­jek­te­ja hy­vin­kin il­mees­tään tark­ko­jen ta­ho­jen, ku­ten esim. No­kian ja Cit­roe­nin kans­sa.

 • Rami Lepistö

  Rami Lepistö, kehittäjä

  040 840 0746
  if.ai1521332610tor@i1521332610mar1521332610

  Rami on kai­kes­ta kiin­nos­tu­nut, mo­nis­sa lie­mis­sä mu­hi­tet­tu myyn­nin ja mark­ki­noin­nin mo­niot­te­li­ja. Tämä mies ver­kos­toi­tuu ja saa to­dis­te­tus­ti vaih­det­tua käyn­ti­kort­te­ja vaik­ka kes­kel­lä Sa­ha­raa. Rami kat­soo kaik­kea ul­ko­puo­lel­ta, kon­sep­toi ja tuot­taa ta­nak­kaa teks­tiä niin so­meen, kuin muu­hun­kin mai­non­taan. Yli kak­si­sa­taa suo­ma­lais­yri­tys­tä kas­vuun spar­ran­nut ja sa­to­ja myy­jiä kou­li­nut te­ho­pak­kaus ym­mär­tää lii­ke­toi­min­taa pit­käl­ti yli maa- ja yri­tys­ra­jo­jen. Tam­pe­reel­ta Jy­väs­ky­lään to­del­la mo­nen mut­kan kaut­ta kul­keu­tu­nut säl­li viet­tää töi­den ul­ko­puo­leis­ta ai­kaa elo­ku­vien, ruo­an­lai­ton ja nyrk­kei­lyn vä­li­maas­tos­sa.

 • Teppo Haapasalo

  Teppo Haapasalo, toteuttaja

  050 496 1224
  if.ai1521332610tor@o1521332610ppet1521332610

  Tep­po he­rää ai­kai­sin aa­mus­ta ta­ta­mil­le, ha­kee siel­tä ener­gi­aa päi­vään­sä ja is­kee lu­jaa niin har­ras­tuk­sis­sa kuin töis­sä­kin. Jy­väs­ky­läs­tä syn­ty­jään ole­va ur­baa­ni nin­ja on yksi Suo­men vah­vim­pia osaa­jia, mitä tu­lee vi­deon te­ke­mi­seen. Plak­ka­ris­saan Te­pol­la on kol­mat­ta sa­taa tv-sar­jan jak­soa tuo­tet­tu­na. Sen li­säk­si lu­ke­ma­ton mää­rä yri­ty­se­sit­te­ly-, mai­nos- ja musiik­ki­vi­deoi­ta, do­ku­ment­te­ja ynnä muu­ta. Te­pon graa­fi­nen sil­mä on aja­nut mie­hen myös AD:n töi­hin, ei­vät­kä asiak­kaat ole mie­hen töi­tä sil­lä­kään sa­ral­la moit­ti­neet.

 • Jani Lahtinen

  Jani Lahtinen, ohjaaja

  0500 497 621
  if.ai1521332610tor@i1521332610naj1521332610

  Jani oh­jaa, ku­vaa ja edi­toi vi­deoi­ta vah­val­la ru­tii­nil­la ja idea­rik­kaal­la ot­teel­la. Yli kak­si­sa­taa tv-jak­soa, sekä suun­nat­to­mia mää­riä mai­nos- ja vies­tin­tä­fil­me­jä to­teut­ta­nut Muu­ra­men mies on vä­ke­väs­ti kiin­ni luo­vuu­den ja tai­teel­li­suu­den maa­il­mas­sa, sil­lä töil­tä eh­ties­sään Jani viih­tyy musii­kin pa­ris­sa, niin soit­taen kuin sä­vel­täen­kin.

 • Harri Vesanen

  Harri Vesanen, koodari

  045 324 4848
  if.ai1521332610tor@i1521332610rrah1521332610

  Har­ri on pe­sun­kes­tä­vä koo­da­ri ja lie­väl­lä työ­nar­ko­ma­nial­la va­rus­tet­tu web­suun­nit­te­li­ja. Sas­ta­ma­las­ta Kes­ki-Suo­meen tien­sä löy­tä­nyt, rum­pu­jen ja va­lo­ku­vauk­sen pa­ris­sa va­paa-ai­kaan­sa viet­tä­vä wordpresswel­ho on myös poik­keus sään­töön, joka väit­tää am­mat­ti­kun­tan­sa te­ki­jöi­tä hil­jai­sik­si ja epä­so­si­aa­li­sik­si. Verk­ko­si­vu­jen tuot­ta­mi­nen on täl­le koo­di­se­päl­le mie­lui­sin­ta te­ke­mis­tä ja mie­lel­lään aina asia­kas­läh­töi­ses­ti, on­gel­mia rat­kais­ten, hy­myä unoh­ta­mat­ta.

Työt

Kät­tem­me ja ideoin­tim­me jäl­kiä tut­kail­ta­vak­se­si!

 • Keski-Suomen yrittäjät
  Videotuotannot

  Teim­me maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­to­fil­min ja yrit­tä­jä­juh­lien vi­deo­tuo­tan­not.

  Lukaise lisää
 • Kokon Puutarha
  Verkkokaupan suunnittelu ja graafinen tuotanto

  Verk­ko­kau­pan suun­nit­te­lu laa­je­ni suu­rem­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si.

  Lukaise lisää
 • Turbotec
  Markkinoinnin uudistaminen

  To­teu­tim­me mark­ki­noin­ti­vi­deon ja graa­fi­sen il­meen.

  Lukaise lisää